#EUYOUTH4HEALTH

Ψηφιακό Marketing από τους Νέους για την Υγεία

Το EUYOUTH4HEALTH στοχεύει στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων μεθόδων κατάρτισης των ΙΕΚ στον τομέα της υγείας. Κύρια δραστηριότητά του, η δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, απευθυνόμενου σε ανέργους μεταξύ 23 και 30 ετών, με αντικείμενο την επικοινωνία και το ψηφιακό marketing στην υγεία. Σκοπός του, η σύναψη συνεργασιών μεταξύ ΙΕΚ και επιχειρήσεων του τομέα, με αφορμή την από κοινού ανάπτυξη νέων επικοινωνιακών μεθόδων, καθώς και η εμφύσηση σημαντικών για την αγορά εργασίας δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες.

Στόχοι

  1. Να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα τους ανέργους, μεταξύ 23 και 30, στη σημερινή αγορά εργασίας       βοηθώντας τους να αναπτύξουν τα βιογραφικά τους δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες της ψηφιακής                      επικοινωνίας και της δημιουργίας στρατηγικών marketing για τη βιομηχανία της υγείας.                                         

  2. Να αναπτύξουν τις παραπάνω δεξιότητες οι άνεργοι ώστε να αποκτήσουν ισχυρότερο ρόλο στην                                               αγορά  εργασίας, ιδιαιτέρως της πόλης και της χώρας τους.                                                                                                         

  3. Να αυξήσει τις συνεργασίες μεταξύ ΙΕΚ, ανέργων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημοσίων/ιδιωτικών φορέων στον τομέα της υγείας, με αφορμή την αναβάθμιση των μεθόδων επικοινωνίας τους με το ευρύ κοινό.

 

Δραστηριότητες

market analysis.jpg
call.jpg

2. ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Classroom
training.jpg

4. ΠΙΛΟΤΙΚΑ PROJECTS

event.jpg

5. WORKSHOPS ΚΑΙ EVENTS

report.jpg
 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Ανάλυση Αγοράς σε 5 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία), διαθέσιμη σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ιταλικά. Η ανάλυση αυτή θα περιλαμβάνει δεδομένα για τη βιομηχανία υγείας της κάθε χώρας, τα οποία σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος,καθώς και ενδεικτική λίστα των άμεσα ωφελούμενων φορέων από τους στόχους αυτούς. Η χαρτογράφηση αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις του τομέα. Τέλος, θα περιέχει τουλάχιστον 10 αξιοσημείωτα καλές ή κακές πρακτικές ψηφιακής επικοινωνίας και προωθητικής στρατηγικής στην υγεία.

Σε κάθε χώρα του προγράμματος (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία) θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα, με στόχο τη συγκέντρωση 15 ατόμων, ηλικίας μεταξύ 23 και 30 ετών, ανά χώρα. Η επιλογή θα γίνει με γνώμονα την αρχή της ισότητας των φύλων (στοχεύοντας σε αναλογία 50-50) ενώ θα αντληθούν άτομα από ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, 5 άτομα από κάθε χώρα (δηλαδή το 30% της συνολικής συμμετοχής) θα είναι άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs). Κατά συνέπεια, θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 75 άτομα.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία), θα πραγματοποιηθεί κύκλος μαθημάτων με θέμα την ψηφιακή επικοινωνία και τις στρατηγικές προώθησης για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Ο κύκλος θα περιλαμβάνει ωρα εβδομαδιαία μαθήματα, συνολικής διάρκειας 5 μηνών (60 ώρες). 

Μετά το πέρας των μαθημάτων, θα ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος όπου οι συμμετέχοντες (με τη βοήθεια των εκπαιδευτών και των εταίρων του προγράμματος) θα πραγματοποιήσουν συνεδρίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις υγείας, στις οποίες θα προτείνουν νέες στρατηγικές ψηφιακής επικοινωνίας. Σε κάθε χώρα, θα εφαρμοστούν τουλάχιστον 5 τέτοιες στρατηγικές, καθεμία από τις οποίες θα δημιουργηθεί από τουλάχιστον 3 μαθητές του προγράμματος. Κατά το τελικό συνέδριο του project, θα βραβευτούν οι 5 καλύτερες στρατηγικές (μία ανά χώρα).

  • Θα πραγματοποιηθεί επίσης μια διακρατική συνάντηση των μαθητών του προγράμματος, όπου θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις σχετικά με τα μαθήματα που παρακολουθούν και τις στρατηγικές που σκοπεύουν να προτείνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των χωρών τους.

  • 6 προωθητικά events για το πρόγραμμα, 1 ημερίδα (Info Day) σε κάθε χώρα του προγράμματος (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία) και 1 Τελικό Συνέδριο στις Βρυξέλλες.

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Κυκλοφορία ενός Έξυπνου Οδηγού ψηφιακού μάρκετινγκ για την υγεία, που θα περιλαμβάνει επίσης σχέδιο διατήρησης και αναπαραγωγής του προγράμματος. Επίσης, 15 καλές πρακτικές που προέκυψαν από τις δραστηριότητες του project, καθώς και μία σειρά επικοινωνιακών προτάσεων για εταιρίες, εκπαιδευτικούς και γραφεία ευρέσεως εργασίας.

     

  • 4 γραφήματα, 5 βίντεο μικρού μήκους (μέχρι 3 λεπτά) και 1 ταινία (μέχρι 10 λεπτά) που θα εισάγουν και θα προωθούν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του project, μαζί με μία ευρεία γκάμα εργαλείων και προϊόντων επικοινωνίας.

Συνέταιροι

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από μία ομάδα προσεκτικά επιλεγμένων οργανισμών από μέλη κράτη της ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, την παροχή κατάρτισης, καθώς και άμεση πρόσβαση σε ανέργους μεταξύ 23 και 30 οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Όλοι οι εταίροι έχουν συμφωνήσει στο ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για ψηφιακό marketing, το οποίο θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ανεπίσημη εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Η σύμπραξη του προγράμματος αποτελείται από 5 οργανισμούς, προερχόμενους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα προσφέρουν μια ευρεία γκάμα γνώσεων και εμπειριών στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικότητας, τον μαθησιακών δεξιοτήτων στα πλαίσια του 21ιου αιώνα, της παιδαγωγικής, της τεχνολογίας και του σχεδιασμού και διανομής εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

AVEMPACE

Η Avempace από το Βέλγιο, διαθέτει ειδίκευση στην υποστήριξη και κατάρτιση νέων ατόμων καθ’ όλη τη σταδιοδρομία τους, ξεκινώντας από την επιτυχία στο Πανεπιστήμιο και φτάνοντας μέχρι την εύρεση της ιδανικής εργασίας. Θα έχει τον ρόλο του συντονιστή, και θα επιβλέπει την πραγματοποίηση των δράσεων στο Βέλγιο, επιβλέποντας ταυτόχρονα την υλοποίηση ολόκληρου του project.  


Επικοινωνία : Quentin Spilliaert

CESIE

Η CESIE από την Ιταλία είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, αφοσιωμένος στην προώθηση της πολιτισμικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή επίπεδα. Η CESIE συμβάλλει στην ανάπτυξη, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των ατόμων, της κοινωνίας και των θεσμών σε αυτή, προωθώντας πάντα την αποδοχή και τον κοινωνικό πλουραλισμό.


Επικοινωνία : Simona Palumbo

IDEC

Η IDEC από την Ελλάδα, είναι μία εταιρεία επιχειρησιακής συμβουλευτικής, με ηγετικό ρόλο στον τομέα της και μακρόχρονη εμπειρία στην ενσωμάτωση πρακτικών του επιχειρηματικού τομέα στην εκπαίδευση, προσαρμόζοντάς τις σε ένα πνεύμα ανοικτής, βιώσιμης και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους.  


Επικοινωνία : Orestis Ntagiantas

DIE BERATER

Η Die Berater από την Αυστρία, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο στη χώρα, και διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση νέων και ενηλίκων, καθώς και στα projects διεθνών συμπράξεων.


Επικοινωνία : Elisabeth Lattinger


 

PRO ARBEIT

Η Pro Arbeit από τη Γερμανία, είναι ένα δημόσιο ινστιτούτο που λειτουργεί ως κέντρο εργασίας στην Κομητεία του Offenbach (Hessia, Γερμανία) από το 2005. Αποστολή της, η υποστήριξη ατόμων σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης, παρέχοντας ολιστική και πελατοκεντρική υποστήριξη σε εταιρίες της τοπικής αγοράς εργασίας, μέσω ενός εύρους υπηρεσιών, που απώτερο στόχο έχουν την ενσωμάτωση καταρτισμένων αιτούντων σε αυτές τις εταιρίες.


Επικοινωνία : Rukhshanda Shahid

Εφαρμόστε την περίοδο από 01.11. μέσω: https://lamapoll.de/EUYOUTH4HEALTH-Bewerbung-Medienexperte-in

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ευχαριστούμε που υποβάλατε!

 
logo affiche.jpeg
cesie-logo-vector-vertical-CMYK-1.png
IDEC 600.jpg
dieberater_logo2019_RGB(1).jpg
logo(1).jpg